საგარანტიო პირობები

aboutus

1. საერთო პირობები

1.1. კომპანია Pc Room (შემდგომში – „გამყიდველი“/„კომპანია“) გარანტიას იძლევა, რომ საგარანტიო ვადის განმავლობაში „კომპანიაში“ შეძენილი/შეცვლილი საქონელი (შემდგომში – „პროდუქცია“) არ გამოავლენს ქარხნულ წუნს, ხოლო ასეთის გამოვლენის შემთხვევაში, ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე სრულად აღმოფხვრის მას წინამდებარე პირობებით დადგენილი წესით.
1.2. წინამდებარე დოკუმენტის მიზნებისთვის, ქარხნული წუნი ეწოდება „პროდუქციის“ საწარმოო დეფექტს, რომელიც დასტურდება „პროდუქციის“ მწარმოებლის მიერ.
1.3. „გამყიდველის“ საგარანტიო ვალდებულებები არ ვრცელდება „პროდუქციის“ ბუნებრივი ცვეთით, არასწორი ექსპლუატაციით ან მექანიკური დაზიანებით გამოწვეულ დეფექტებზე.
1.4. გარანტიის პირობები ვრცელდება მხოლოდ „კომპანიაში“ შეძენილ „პროდუქციაზე“.
1.5. დაზიანებული „პროდუქციის“ შეკეთების ვადა, განისაზღვრება სერვის ცენტრში წარდგენიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.
1.6. „პროდუქციის“ შეძენიდან ორი სამუშაო დღის განმავლობაში, ქარხნული წუნის (აღნიშნულში არ იგულისხმება ვიზუალური მხარე) აღმოჩენის შემთხვევისა და დადასტურების შემთხვევაში, „პროდუქტი“ ექვემდებარება შეცვლას. ნივთი მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს დაუზიანებელი ყუთით, სრული შეფუთვითა და კომპლექტაციით. 

2. საგარანტიო ვადა

2.1. „პროდუქციის საგარანტიო პერიოდი განისაზღვრება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალურად, „პროდუქციის“ ბრენდის შესაბამისად 1 (ერთი) კვირიდან 1 (ერთი) წლამდე ვადით, მწარმოებლის რეკომენდაციის საფუძველზე.
2.2. კონკრეტულ პროდუქციაზე, საგარანტიო პერიოდი განსაზღვრულია შესყიდვის ინვოისში გამოყოფილ ველში „საგარანტიო პერიოდი“.
2.3. საგარანტიო ვადის ათვლა იწყება „პროდუქციის“ „მყიდველისთვის“ საკუთრებაში გადაცემის მომენტიდან. „მყიდველისათვის“ „პროდუქციის“ საკუთრებაში გადაცემის თარიღი „გამყიდველის“ წარმომადგენლის მიერ ფიქსირდება სარეალიზაციო დოკუმენტში ან „კომპანიის“ მიერ გაცემული „პროდუქციის“ ღირებულების გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში.

3. საგარანტიო ვალდებულებების შესრულების პირობები

3.1. „პროდუქციის“ ექსპლუატაციის დროს, რაიმე სახის შეფერხების გამოვლენისთანავე „მყიდველი“ ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს „გამყიდველს“ პრობლემის დადგომის შესახებ და მიმართოს „გამყიდველის“ ან/და „პროდუქციის“ ავტორიზირებულ სერვისს ცენტრს მისი აღმოფხვრის მიზნით.
3.2. საგარანტიო ვალდებულებები „გამყიდველს“ წარმოეშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ „მყიდველი“ დაიცავს წინამდებარე გარანტიის პირობებს და დაზიანებულ „პროდუქციასთან“ ერთად წარადგენს პირადობის მაიდენთიფიცირებელ და ღირებულების გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას.
3.3. „გამყიდველის“ საგარანტიო ვალდებულება გულისხმობს „პროდუქციის“ შეკეთებას, შეცვლას/ჩანაცვლებას (შეკეთების შეუძლებლობის შემთხვევაში) და მის მონტაჟთან/დემონტაჟთან დაკავშირებულ უფასო მომსახურებას, ან „პროდუქციის“ ღირებულების „მყიდველისთვის“ ანაზღაურებას (იმ შემთხვევაში, თუ „გამყიდველი“ ვერ უზრუნველყოფს „პროდუქციის“ შეკეთებას ან შეცვლას/ჩანაცვლებას ანალოგიური მონაცემების პროდუქციით).
3.4. იმ შემთხვევაში, თუ „პროდუქცია“ საგარანტიო პერიოდში შეიცვლება ახლით ან/და შეკეთდება, „პროდუქციის საგარანტიო პერიოდი დარჩება უცვლელი (საგარანტიო პერიოდის ათვლა ხდება პროდუქციის პირველად შეძენის თარიღიდან).
3.5. „პროდუქციის“ გაუმართაობით (საგარანტიო პერიოდში) გამოწვეული პირდაპირი ან არაპირდაპირი ფინანსური დანახარჯები, რაც მიადგება „მყიდველს“, „გამყიდველის“ მიერ არ ანაზრაურდება.
3.6. იმ შემთხვევაში, თუ „გამყიდველი“ დაადგენს, რომ დაზიანებული „პროდუქცია“ არ ექვემდებარება აღდგენას და საჭიროა მისი შეცვლა/ჩანაცვლება, „გამყიდველის“ მიერ „პროდუქცია“ შეცვლება/ჩანაცვლებული იქნება იმავე მწარმოებლის „პროდუქციით ან იმავე კლასის (მონაცემების/მახასიათებლების) მქონე სხვა მწარმოებლის პროდუქციით.
3.7. თუ ახალი „პროდუქციის“ ღირებულება აღემატება „მყიდველის“ მიერ გადახდილ თანხას, მაშინ „მყიდველი“ ვალდებულია „გამყიდველს“ გადაუხადოს სხვაობა შესაბამისი ინვოისის საფუძველზე.
3.8. იმ შემთხვევაში თუ მხარეები ვერ შეძლებენ ურთიერთმოლაპარაკების გზით „პროდუქციის“ საგარანტიო პირობებთან დაკავშირებული დავის მოგვარებას, მხარეები მიმართავენ სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს“ „პროდუქციის“ დაზიანების გამომწვევი მიზეზის დასადგენად, რა დროსაც ექსპერტიზის ხარჯს იხდის „მყიდველი“. ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად, თუ გამოვლინდა „ქარხნული წუნი“, „გამყიდველს“ წარმოეშვება ექსპერტიზის ხარჯის „მყიდველისთვის“ გადახდის ვალდებულება წინა მდებარე საგარანტიო პირობების შესაბამისად.
3.9. საგარანტიო მომსახურების შედეგად შეცვლილი/ჩანაცვლებული დაზიანებული „პროდუქცია“ წარმოადგენს „გამყიდველის“ საკუთრებას.

4. საგარანტიო ვალდებულებების შეუსრულებლობა

4.1. „გამყიდველი“ თავისუფლდება საგარანტიო ვალდებულებისაგან შემდეგ შემთხვევებში:
4.1.1. თუ „მყიდველს“ აღნიშნულ „პროდუქციასთან“ დაკავშირებული მომსახურება მიღებული აქვს სხვა კომპანიის სერვის-ცენტრში.
4.1.2. თუ დარღვეულია „პროდუქციის“ ექსპლუატაციისა და შენახვის პირობები.
4.1.3. გასულია საგარანტიო ვადა.
4.1.4. დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილ(ებ)ის მიერ.
4.1.5. დაზიანება გამოწვეულია ელ. ქსელის გაუმართაობით, ძაბვის ცვალებადობით, მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, უცხო პირთა მიერ (გარდა ავტორიზირებული სერვის ცენტრი) სარემონტო სამუშაოების ჩატარებით.
4.1.6. თუ „პროდუქციის“ დაზიანების მიზეზს წარმოადგენს გარეგანი მექანიკური ზემოქმედება.
4.117. თუ მონიტორზე ჩამქრალი პიქსელების რაოდენობა 3 ცალზე ნაკლებია (მონიტორების შემთხვევაში)
4.1.8. თუ წარმოდგენილი „პროდუქციის“ შტრიხკოდი/სერიული ნომერი, ლუქი დაზიანებულია/ამძვრალია ან/და არ შეესაბამება „გამყიდველის ბიზნეს პროცესების მართვის ელექტრონულ სისტემაში შევსებულ საგარანტიო დოკუმენტის ნომერს.
4.1.9. თუ სერვისის ჩატარების ან/და კომპიუტერის აწყობის მომენტში „მყიდველის“ მიერ არ იქნება გათვალისწინებული „გამყიდველის“ რეკომენდაციები.
4.1.10. სისტემური ბლოკის / ლეპტოპის პროგრამულ უზრუნველყოფაზე.